Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Wij:                Magic Sunshine Design;

U:                   Iedere persoon, uitgezonderd rechtspersonen, die gebruik maakt of wil maken van de

                      producten en/of werkzaamheden van Magic Sunshine Design;

Schriftelijk:      Communicatie via brief, e-mail of de website;

Website:         magic-sunshine-design.nl;

E-mail:            info@magic-sunshine-design.nl.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op alle Overeenkomsten die wij sluiten met u.

 

Offerte

1. Wij brengen de offerte schriftelijk uit.

2. In de offerte geven wij een nauwkeurige en volledige omschrijving van de producten en werkzaamheden.

3. In de offerte staat de datum vermeld waarop de offerte vervalt.

4. In de offerte staat de wijze van betaling.

5. Alle door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gratis.

6. Met de offerte sturen wij een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden mee.

 

Overeenkomst

De Overeenkomst wordt opgemaakt en door u en ons ondertekend, zodra u de offerte heeft aanvaard.

 

Prijs

De in de offerte, in de Overeenkomst en op de website genoemde prijzen zijn inclusief bezorging en btw.

 

Betaling

1. Bij koop komen wij met u overeen tot aanbetaling van 50 procent van de totale prijs.

2. Betaling vindt plaats in contanten bij de koop, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons opgegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of betaling door middel van door banken erkende vorm van elektronisch betalen.

3. Het volledige bedrag dient vóór de datum van levering op de bankrekening te zijn bijgeschreven.

 

Levertijd

1. De levertijd gaat in op het moment dat de aanbetaling is voldaan.

2. De levertijd is zes weken.

 

Verplichtingen van u

1. U dient in bezit te zijn van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. Informeer hierover bij uw gemeente.

2. Het terrein of ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.

3. U dient zelf zorg te dragen voor eventueel weghalen van begroeiingen, tuinschermen, hekwerken, obtakels e.d.

 

Eigendomsvoorbehoud

Wij kunnen van onze producten de eigendom voorbehouden zolang u het volledig overeengekomen bedrag niet heeft voldaan.

 

Garantie

Wij garanderen gedurende een termijn van vijf jaren na aflevering, dat het product voldoet aan de Overeenkomst.

U heeft het recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen een redelijke termijn.

 

Conformiteit

Wij staan ervoor in dat de door ons geleverde producten en de door ons verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst.

 

Niet nakoming

1. Als een van de partijen zich niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst, mag de andere partij de nakoming van de daar tegenoverstaande verplichting opschorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als u de Overeenkomst wilt ontbinden omdat wij niet binnen de overeengekomen levertijd leveren, storten wij het reeds betaalde bedrag binnen veertien dagen terug.

 

Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, dienen schriftelijk tussen u en ons te worden vastgelegd.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

 

Auteursrecht

Het is niet toegestaan de inhoud van onze website, of enige andere onder het Auteursrecht, de Auteurswet vallende, door ons verstrekte producten en openbaar gemaakte informatie of afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming van Magic Sunshine Design te vermenigvuldigen of aan anderen beschikbaar te stellen.

 

Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder het Nederlands recht.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Geen Magic Sunshine Design© ontwerp mag, geheel of gedeeltelijk, vervaardigd, nagemaakt, gekopieerd, vermenigvuldigd, gepubliceerd of op welke andere wijze ook verveelvoudigd of verkocht worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.

Copyright ©2022 Magic Sunhine Design